WCF Stichting
WCF Stichting logo
sinds 1985
Voorwaarden

TOELICHTING: HET AANVRAGEN VAN EEN SUBSIDIE

WAARVOOR?
Bij conservering kan worden gedacht aan conservering van museale objecten, de zogenaamde actieve conservering, maar ook aan passieve conservering. Onder de laatste kunnen vallen projecten waarbij het gaat om in passe-partout zetten van prenten, maatregelen betreffende de verlichting van de tentoongestelde objecten, om de luchtconditionering te regelen, algemene inrichting van depots en dergelijke.
Bij restauratieprojecten wordt gedacht aan restauraties van museumobjecten.
Bouwkundige restauraties en conserveringsprojecten worden niet financieel ondersteund.

HOE?
Wees zo concreet mogelijk. Vraag bij grote projecten niet om een algemene bijdrage daarin, maar spits het toe op het onderdeel conservering of restauratie. Voeg een begroting bij. Voeg offerte(s) bij van erkende restauratoren (bij aanvragen boven € 10.000,- in beginsel twee of meer offertes)

Eigen bijdrage
Er wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 20%. Lukt dat niet, geef dan aan waarom dit onmogelijk is.

Geldigheidsduur van de toezegging
We gaan er van uit dat een project binnen een jaar afgerond is. De toezegging eindigt stilzwijgend na een jaar, als binnen deze periode geen afrekening ontvangen is.

Verlenging
Verlenging van een toezegging voor een jaar is in de meeste gevallen mogelijk, mits minimaal een maand voor de einddatum aangevraagd, met redenen omkleed.

Wijziging
Ook wijzigingen in de projectaanvraag dienen gemeld te worden, waarbij opnieuw goedkeuring verkregen moet worden van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting. De begindatum van het oorspronkelijke project blijft daarbij gelden.

Voorbehoud
Toezegging is altijd onder voorbehoud van goedkeuring van de eindafrekening. Indien de penningmeester van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting het overzicht niet goedkeurt of in geval van een overschot aan inkomsten voor het project, behoudt het bestuur zich het recht voor het toegezegde bedrag aan te passen.

Publiciteit
Tenslotte zouden wij het op prijs stellen als u na ontvangst van de financiële bijdrage waar mogelijk (persbericht, jaarverslag en dergelijke) ruchtbaarheid wilt geven aan onze subsidiëring. Tevens zouden wij graag een kopie uit het jaarverslag of van het krantenartikel en dergelijke ontvangen voor ons archief.

TOELICHTING BIJ AFREKENING EN DECLARATIE

Alvorens over te gaan tot uitbetaling van de in het vooruitzicht gestelde bijdrage dient de penningmeester van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting over het volgende te kunnen beschikken:

  • Een overzicht van uitgaven en inkomsten
  • Opgave van de gevraagde bijdrage (die gelijk aan, of minder kan zijn dan de toezegging)
  • Opgave van het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden en de bijbehorende tenaamstelling
  • Een kopie van de rekening(-en) die betrekking hebben op het project(-onderdeel) waarvoor een bijdrage gevraagd werd.