WCF Stichting
WCF Stichting logo
sinds 1985
De stichters

De stichting werd testamentair opgericht door het kinderloze echtpaar Wassenbergh-Clarijs.

Door het overlijden van mevrouw Petra Wassenbergh-Clarijs in 1985 werd de stichting feitelijk opgericht. Er werd toen een voorlopig bestuur gevormd. Na het overlijden van Abraham Wassenbergh kreeg de stichting de beschikking over kapitaal en goederen en konden de doelstellingen in de statuten uitgevoerd worden. In 1995 werd de naam Fontein toegevoegd aan de stichting. Dit was de wens van het echtpaar Freerk en Louette Fontein-Wassenbergh en Freerks zuster Margie Fontein, die de jonge stichting elk een legaat bestaande uit kapitaal en goederen nalieten.

Dr. Abraham Wassenbergh (Bram)
Dr. Abraham Wassenbergh (Bram)

Geboren Makkum 26 november 1897, overleden 25 augustus 1992 te Deventer op 94-jarige leeftijd.

Hij was een notariszoon uit Makkum, ontving zijn kunsthistorische opleiding in de Verenigde Staten en Frankrijk. Hij promoveerde in 1934 aan de Sorbonne in Parijs met zijn baanbrekende proefschrift "L’art du portrait en Frise au 16me siècle", waarin Adriaan van Cronenburgh, portrettist en gemeentesecretaris van Tytsjerksteradiel, centraal stond. In 1935 volgde hij mr. P.C.J.A. Boeles op als directeur van het Fries Museum te Leeuwarden.
Tijdens zijn directeurschap reorganiseerde Wassenbergh het museum zodanig, dat het een Friese aangelegenheid werd. Niet terzake doende onderdelen van de collectie werden afgestoten. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar het zilver, de portretkunst, het Fries kostuum en de volkskunst. In 1967 verscheen zijn "De portretkunst in Friesland in de 17de eeuw", waarvan in 1948 al een korte versie was uitgekomen.


Drs. Petronella Catharina Clarijs (Petra)
Drs. Petronella Catharina Clarijs (Petra)

Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Overleden 22 juli 1985 (80 jaar oud) te Deventer.

Zij bezocht in Amsterdam het Barlaeusgymnasium en studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam.
Na haar studie was zij werkzaam aan het ''Stedelijk'' en in de oorlog korte tijd in de kunsthandel en het kunstveilingenbedrijf.
Na Tweede Wereldoorlog was zij verbonden aan het Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten en werd zij directrice van de Deventer Gemeentemusea.
Behalve talrijke artikelen in dag- week- en maandbladen en de boekjes ''Wat is antiek?" deel 1 en 2, die veelvuldig herdrukt werden (1959 12de druk), publiceerde zij ''Een eeuw Nederlandse woning'' (1942), ''Anton van Dijck'' (1946) en ''Een huis vol tegels'' (1970).


Echtpaar Mr. Freerk Fontein en Louise Henriëtte Fontein-Wassenbergh (Louette)
Echtpaar Mr. Freerk Fontein en Louise Henriƫtte Fontein-Wassenbergh (Louette)

Het echtpaar bleef kinderloos en liet vermogen en goederen na aan de Stichting.


Zij werd geboren te Hattem op 6 april 1929 en overleed te Amsterdam op 11 oktober 1994. Zij was ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Louette Fontein was de eerste voorzitter van de stichting en bleef dit tot haar dood op 64-jarige leeftijd. In de begindagen van de stichting werkte zij nauw samen met haar oom Bram Wassenbergh om de stichting gestalte te geven.

Zij was amateur-schilder. In 1988 nam zij het initiatief tot een expositieruimte voor moderne kunst in het revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen. Na haar dood werd deze ruimte naar haar erevoorzitter vernoemd tot "Kunstroute Louette Fontein".

Hij werd geboren op 2 maart 1924 in Harlingen en overleed op 71-jarige leeftijd te Naarden op 30 juni 1995, een jaar na zijn vrouw. Hij was officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was tot zijn pensionering burgemeester van Huizen NH. Hier werd postuum een straat naar hem vernoemd: de burgemeester Fonteinlaan. Eerder was hij burgemeester van Dalen in Drenthe. Hij voelde zich nauw verbonden met de geschiedenis van zijn geboortestad Harlingen. Hij liet in de statuten opnemen dat er een speciale plaats voor Harlingen zou zijn gereserveerd inzake subsidiëring van projecten.


Drs. Margaret Fontein (Margie)
Drs. Margaret Fontein (Margie)

Zij werd net als haar broer Freerk geboren te Harlingen, op 13 juli 1921  en overleed te Amsterdam op 9 februari 2001, 80 jaar oud.

Zij volgde een opleiding tot arts maar oefende dat beroep niet uit.

Na de dood van haar broer en schoonzuster woonde zij verschillende malen bestuursvergaderingen bij van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting.

Zij legateerde de stichting een belangrijk deel van haar aanzienlijke vermogen.