WCF Stichting
WCF Stichting logo
sinds 1985
ANBI-verantwoording
De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft de ANBI-status. RSIN of fiscaal nr 8062.19.464 De hoofdlijnen van het beleidsplan staan op de home-pagina. De stichting kent alleen een bestuur, geen overige functionarissen. Er is geen bezoldiging. De secretaris en de penningmeester ontvangen een kostenvergoeding ter hoogte van de toegestane vrijwilligersvergoeding.
Aangezien de WCF-stichting een zogenoemd ''zuiver vermogensfonds'' is,
publiceren wij in dit verband de staat van baten en lasten. N.B. In verband met reconstructie van deze website kunnen wij momenteel geen cijfers over 2014 en 2015 publiceren. Deze volgen z.s.m.

 

staat van baten en lasten 2016
beleggingsopbrengsten

€ 91.452

 
donaties en provisies

-230.764

 
   

-139.312

     
overige lasten  

13.744

   

-153.056

rentebaten

1.493

 
rentelasten

 -211

 
 opbrengsten vorderingen en effecten

 19.807

 
financiële baten en lasten  

21.089

 

 

 

 

resultaat

 

-131.967

                                      

 


Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting gevestigd te Leeuwarden

 


 


 

DOORDAT OP DEZE VEROUDERDE WEBSITE NIET IN TABELLEN, MAAR ALLEEN IN CODES GEWERKT KN WORDEN, STAAN IN HET ONDERSTAANDE VANAF ZEKER PUNT DE BEDRAGEN OP DE VERKEERDE PLAATS €

 


 

Fries museum - restauratie portret Johan Willem Friso 2.184

 

Natuurmuseum Fryslan - restauratie dwergvinvis 7.500

 

St. Friesche schaatsmuseum - project digitaal archiveren en ontsluiten 2.500 22.680 11.000 16.000

 

Eise Eisinga Planetarium - bijdrage 10.000 24.056 2.114

 

Fries museum - project Alma-Tadema 24.036

 

St. Exp Kaatsmuseum - bijdrage LED-verlichtingsplan 10.000

 

Fries scheepsvaart museum - restauratie twee schilderijen 4.080 6.177 34.000 2.280

 

Streekmuseum Volkssterrenwacht -bijdrage LED-verlichting 10.859

 

Oudheidkundige Ver.warkums erfskip - bijdrage META-glas 4.362

 

Oudheidkundige Ver.warkums erfskip - bijdrage META-glas 660 194.487 St. kolleksjesintrum Fryslan - bijdrage Betaalde subsidies in 2016 Betaalde subsidies in 20 Keramiekmuseum Princessehof - aankoop twee Kakiemon Bijin figuren Friesch museum - restauratie Kleine Hindelooper Kamer St. Museum Belvedere - restauratie twee schilderijen Eise Eisinga Planetarium - bijdrage Fries Museum - bijdrage Damshus - behandeling huisjes Museum dr8888 - klimaatbeheersing extern depot

 


 


 

Het voornemen is om in 2017 opnieuw ongeveer € 150.000 te besteden aan projecten die aan onze doelstelling voldoen, zulks ter beoordeling van het bestuur.